prípad

case

Tak v tom prípade...
Well, in that case...
wεlˌ ɪn ðæt keɪs
V mojom prípade...
In my case...
ɪn maɪ keɪs
V matematike som beznádejný prípad.
I'm (pretty) hopeless at maths.
aɪm (ˈprɪtɪ) ˈhəʊplɪs æt mæθs
V prípade požiaru volajte 112.
In case of fire call 112.
ɪn keɪs əv faɪə kɔːl wʌnˌwʌnˈtuː
v prípade, že
in case that, in the event that
ɪn keɪs ðætˌ ɪn ðə ɪˈvεnt ðæt
v prípade nutnosti
if necessary, in case of necessity
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪn keɪs əv nɪˈsεsɪtɪ
v prípade potreby
if needed, in case of need
ɪf niːdɪdˌ ɪn keɪs əv niːd
v každom prípade
in any case, by all means
ɪn ˈεnɪ keɪsˌ baɪ ɔːl miːnz
v žiadnom prípade
on no account, by no means, no way
ɒn nəʊ əˈkaʊntˌ baɪ nəʊ miːnzˌ nəʊ weɪ
pre každý prípad, len pre prípad (pre istotu)
just in case
dʒʌst ɪn keɪs
v najlepšom prípade
at the best
æt ðə bεst