príležitosť

opportunity, (šanca) chance, (udalosť) occasion

Nenechá si tú príležitosť ujsť.
He won't let the opportunity slip., He won't miss the opportunity.
hɪ wəʊnt lεt ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ slɪpˌ hɪ wəʊnt mɪs ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ
Nemal by si zahodiť takú príležitosť.
You shouldn't waste such an opportunity.
juː ˈʃʊdnt weɪst sʌtʃ ənˌɒpəˈtjuːnɪtɪ
Prepásol som skvelú príležitosť.
I missed a great opportunity.
aɪ mɪst ə greɪtˌɒpəˈtjuːnɪtɪ
pri najbližšej príležitosti
at one's earliest opportunity
æt ˈɜːlɪəstˌɒpəˈtjuːnɪtɪ