prijať

čo accept sth, (do organizácie ap.) admit, (schváliť) approve

To nemôžem prijať.
I can't accept it.
aɪ kɑːnt əkˈsεpt ɪt
Prijal by si to?
Would you accept it?
wʊd juː əkˈsεpt ɪt?
Prijmite, prosím, moje ospravedlnenie.
Please accept my apology.
pliːz əkˈsεpt maɪ əˈpɒlədʒɪ
Neprijali naše pozvanie.
They didn't accept our invitation.
ðeɪ ˈdɪdnt əkˈsεpt aʊəˌɪnvɪˈteɪʃən
Návrh bol prijatý.
The proposal was approved.
ðə prəˈpəʊzl wɒz əˈpruːvd
Prijmeme servírku. (inzerát ap.)
Waitress wanted.
ˈweɪtrɪs ˈwɒntɪd
Prijali ho na vysokú školu.
He was admitted to university.
hɪ wɒz ədˈmɪtɪd təˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Prijali sme potrebné opatrenia.
We adopted necessary measures.
wiː əˈdɒptɪd ˈnεsəsərɪ ˈmεʒəz