priebeh

course, (postupný vývoj) progress, (chod) going

Malo to hladký priebeh.
It went smoothly., It was plain sailing.
ɪt wεnt ˈsmuːðlɪˌ ɪt wɒz pleɪn ˈseɪlɪŋ
Nechaj tomu voľný priebeh.
Let nature take its course.
lεt ˈneɪtʃə teɪk ɪts kɔːs
Mali by to dokončiť v priebehu budúceho roka.
They should finish it within the next year.
ðeɪ ʃʊd ˈfɪnɪʃ ɪt wɪˈðɪn ðə nεkst jɪə
v priebehu čoho (počas)
during sth, in the course of sth
ˈdjʊərɪŋˌ ɪn ðə kɔːs
tri lúpeže v priebehu dvoch týždňov
three robberies over two weeks
θriː ˈrɒbərɪz ˈəʊvə tuː wiːks