priamo

straight, (bez sprostredkovania) directly

Pozrel sa mi priamo do očí.
He looked straight into my eyes.
hɪ lʊkt streɪt ˈɪntə maɪ aɪz
To sa ťa priamo týka.
This immediately concerns you.
ðɪs ɪˈmiːdɪətlɪ kənˈsɜːnz juː
Tento vlak ide priamo do Kodane.
This train goes directly to Copenhagen.
ðɪs treɪn gəʊz daɪˈrεktlɪ təˌkəʊpənˈheɪgən
Je nejaké priame spojenie do/na...?
Is there any direct connection to...?
ɪz ðεə ˈεnɪ dɪˈrεkt kəˈnεkʃən tə?
Vysielali to v priamom prenose.
It was a live broadcast., It was broadcast live.
ɪt wɒz ə laɪv ˈbrɔːdˌkɑːstˌ ɪt wɒz ˈbrɔːdˌkɑːst laɪv
Chcem priamu odpoveď.
I want a straight answer.
aɪ wɒnt ə streɪt ˈɑːnsə