prezrieť (si)

koho/čo examine sb/sth, (vidieť) see, (pozrieť sa na) take/have a look at sth

Môžem si to prezrieť?
Can I take a look at it?
kən aɪ teɪk ə lʊk æt ɪt?
Mohli by sme si prezrieť dom?
Could we see the house?
kʊd wiː siː ðə haʊs?
Dobre si to prezri.
Look at it carefully.
lʊk æt ɪt ˈkεəfəlɪ
Lekár ma prezrel.
The doctor examined me.
ðə ˈdɒktə ɪgˈzæmɪnd miː
Prezrel si ma od hlavy po päty.
He examined me from head to foot.
hɪ ɪgˈzæmɪnd miː frɒm hεd tə fʊt
Prezrieme si pamiatky. (mesta ap.)
We'll do some sightseeing.
wiːl dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Zvedavo si ma prezerali.
They eyed me curiously.
ðeɪ aɪd miː ˈkjʊərɪəslɪ