prerušiť

čo interrupt, (pozastaviť) suspend, (dodávku energie ap.) cut off sth

Môžem vás na chvíľku prerušiť?
May I interrupt you for a minute?
meɪ aɪˌɪntəˈrʌpt juː fɔː ə ˈmɪnɪt?
Prerušil som štúdium.
I've suspended my studies., I went on student leave (of absence).
aɪv səˈspεndɪd maɪ ˈstʌdɪzˌ aɪ wεnt ɒn ˈstjuːdnt liːv (əv ˈæbsəns)
Prerušili dodávku elektriny.
Electricity supply was cut off., There was a power cut.
ɪlεkˈtrɪsɪtɪ səˈplaɪ wɒz kʌt ɒfˌ ðεə wɒz ə ˈpaʊə kʌt
Rozhodca prerušil hru.
The referee stopped the game.
ðəˌrεfəˈriː stɒpt ðə geɪm
Neprerušuj ma!
Don't interrupt me!
dəʊntˌɪntəˈrʌpt miː!