prepáčiť

komu čo forgive sb sth, (ospravedlniť) excuse, pardon sb/sth

Prepáčte! (ospravedlnenie)
(I'm) sorry!
(aɪm) ˈsɒrɪ!
Prepáčte! (upútanie pozornosti ap.)
Excuse me!
ɪkˈskjuːz miː!
Prepáč, že idem neskoro.
I'm sorry I'm late., I'm sorry for being late.
aɪm ˈsɒrɪ aɪm leɪtˌ aɪm ˈsɒrɪ fə ˈbiːɪŋ leɪt
Prepáčte, že vás prerušujem...
I am sorry to interrupt you...
aɪ əm ˈsɒrɪ təˌɪntəˈrʌpt juː
Prepáčte mi, že to tak hovorím, ale...
Pardon me for saying so, but...
ˈpɑːdn miː fə ˈseɪɪŋ səʊˌ bət
Môžeš mi to prepáčiť?
Can you forgive me?
kən juː fəˈgɪv miː?