prekvapiť

surprise sb by/with sth, take/catch sb by surprise by sth, (udiviť) astonish sb

Prekvapme ho!
Let's surprise him!, Let's spring a surprise on him!
lεts səˈpraɪz hɪm!ˌ lεts sprɪŋ ə səˈpraɪz ɒn hɪm!
Dosť nepríjemne ma to prekvapilo.
I was quite unpleasantly surprised by it.
aɪ wɒz kwaɪt ʌnˈplεzntlɪ səˈpraɪzd baɪ ɪt
Mňa už nič neprekvapí.
Nothing will surprise me (any more).
ˈnʌθɪŋ wɪl səˈpraɪz miː (ˈεnɪ mɔː)
Nechajte sa prekvapiť!
Wait for it!
weɪt fə ɪt!
Necháme sa prekvapiť. (uvidíme)
We'll (wait and) see.
wiːl (weɪt ænd) siː
Na ceste domov nás prekvapila búrka.
On the way home we were overtaken by a storm.
ɒn ðə weɪ həʊm wiː wɜːˌəʊvəˈteɪkən baɪ ə stɔːm
Vyzerala prekvapene.
She looked surprised.
ʃɪ lʊkt səˈpraɪzd
To je ale (príjemné) prekvapenie!
What a (pleasant) surprise!
wɒt ə (ˈplεznt) səˈpraɪz!
na moje prekvapenie...
to my surprise...
tə maɪ səˈpraɪz