prednosť

asset, (priorita) priority, (v jazde) right of way

Rodina má vždy prednosť.
Family always comes first.
ˈfæmɪlɪ ˈɔːlweɪz kʌmz fɜːst
Daj prednosť v jazde! (značka)
(BrE) Give way, (AmE) Yield
gɪv weɪˌ jiːld
Kto mal prednosť (v jazde)?
Who had (the) right of way?
huː hæd (ðə) raɪt əv weɪ?
Jeho najväčšia prednosť je usilovnosť.
His main asset is diligence., His best quality is diligence.
hɪz meɪn ˈæsεt ɪz ˈdɪlɪdʒənsˌ hɪz bεst ˈkwɒlɪtɪ ɪz ˈdɪlɪdʒəns
To prednosť pred...
That takes precedence over..., That takes priority over...
ðæt teɪks ˈprεsɪdəns ˈəʊvəˌ ðæt teɪks praɪˈɒrɪtɪ ˈəʊvə