predať

čo komu za čo sell sth to sb for sth

Predal som to lacno/draho.
I've sold it cheap/dear.
aɪv səʊld ɪt tʃiːp/dɪə
Už je to predané.
It's (been) sold.
ɪts (bɪn) səʊld
Predám ti to za päť eur.
I'll sell it to you for five euros.
aɪl sεl ɪt tə juː fə faɪv ˈjʊərəʊz