preč

away, (mimo) off, out (of)

Choď preč!
Go away!
gəʊ əˈweɪ!
Je preč.
He's gone.
hiːz gɒn
(Už) je to preč! (zmizlo to)
It's gone!
ɪts gɒn!
(Už) je to preč! (už sa to nevráti)
It's over!, It's (all) gone!
ɪts ˈəʊvə!ˌ ɪts (ɔːl) gɒn!
Musíme ísť odtiaľto preč.
We must get out of here.
wiː mʌst gεt aʊt əv hɪə
Daj to preč.
Put it away.
pʊt ɪt əˈweɪ
Preč s tyranmi!
Down with the tyrants!
daʊn wɪθ ðə ˈtaɪrəntz!
Je desať preč.
It's past ten o'clock.
ɪts pɑːst tεn əˈklɒk