prd

tinker's damn/cuss, zilch, (BrE slang.) (sweet) Fanny Adams

Prd o tom vie.
He doesn't know a damn thing/(AmE) beans about it.
hɪ ˈdʌznt nəʊ ə dæm θɪŋ/biːnz əˈbaʊt ɪt
Je to na prd. (nanič)
It's good for nothing., (AmE, hovor.) It's (strictly) for the birds.
ɪts gʊd fə ˈnʌθɪŋˌ ɪts (ˈstrɪktlɪ) fə ðə bɜːdz