pozornosť

1(sústredenosť) attention, (zameranie) focus

Venujte pozornosť tomuto...
Pay attention to this...
peɪ əˈtεnʃən tə ðɪs
Prosím o pozornosť!
Can/May I have your attention, please?
kən/meɪ aɪ hæv jɔː əˈtεnʃənˌ pliːz?
To upútalo moju pozornosť.
It caught my attention.
ɪt kɔːt maɪ əˈtεnʃən
Snaží sa odviesť/rozptýliť našu pozornosť.
He tries to distract our attention.
hɪ traɪz tə dɪˈstrækt aʊə əˈtεnʃən
stredobodom pozornosti.
They are in the centre of attention., They are in the spotlight.
ðeɪ ɑː ɪn ðə ˈsεntə əv əˈtεnʃənˌ ðeɪ ɑː ɪn ðə ˈspɒtˌlaɪt
Priťahuje to pozornosť médií.
It attracts the attention of the media.
ɪt əˈtrækts ðiː əˈtεnʃən əv ðə ˈmiːdɪə

2(darček) present, gift, (drobnosť) little something

Tu je taká malá pozornosť odo mňa.
Here's a little something (from me).
hɪəz ə ˈlɪtl ˈsʌmθɪŋ (frɒm miː)
Mám pre vás malú pozornosť.
I've got a little something for you.
aɪv gɒt ə ˈlɪtl ˈsʌmθɪŋ fə juː