poznať

1(osobu, cestu ap.) koho/čo recognize, know, (identifikovať) identify sb/sth

Poznám, keď žartuje.
I can tell when he is joking.
aɪ kən tεl wεn hɪ ɪz dʒəʊkɪŋ
Bolo to poznať.
I could tell.
aɪ kʊd tεl
Nepoznám cestu.
I don't know the way.
aɪ dəʊnt nəʊ ðə weɪ
Poznáte to tu?
Do you know this place?
dʊ juː nəʊ ðɪs pleɪs?
Poznám ho z videnia/podľa mena.
I know him by sight/name.
aɪ nəʊ hɪm baɪ saɪt/neɪm
Však ho poznáš!
You know him!, You know what he is like!
juː nəʊ hɪm!ˌ juː nəʊ wɒt hɪ ɪz laɪk!
Nedala to na sebe poznať.
She didn't show (it).
ʃɪ ˈdɪdnt ʃəʊ (ɪt)
Tak dobre ho zasa nepoznám.
I don't know him that well.
aɪ dəʊnt nəʊ hɪm ðæt wεl
V núdzi poznáš priateľa.
A friend in need is a friend indeed.
ə frεnd ɪn niːd ɪz ə frεnd ɪnˈdiːd
Pozná to naspamäť.
He knows it by heart.
hɪ nəʊz ɪt baɪ hɑːt
Poznávate ma?
Do you recognize me?
dʊ juː ˈrεkəgˌnaɪz miː?
Nepoznala ich.
She didn't recognize them.
ʃɪ ˈdɪdnt ˈrεkəgˌnaɪz ðəm
... ale nie je to poznať.
... but you can't tell., ... but it's not visible.
... bət juː kɑːnt tεlˌ ... bət ɪts nɒt ˈvɪzɪbl

2(zoznámiť sa) koho meet sb, make sb's acquaintance

Rád som vás poznal.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Teší ma, že vás poznávam.
Nice to meet you., Pleased to meet you.
naɪs tə miːt juːˌ pliːzd tə miːt juː
Rád by som ťa bližšie poznal.
I'd like to get to know you better.
aɪd laɪk tə gεt tə nəʊ juː ˈbεtə

3(oboznámiť sa) koho/čo get/come to know, (zistiť) čo find out, discover sth

Poznali na vlastnej koži, ako...
They had first-hand experience of how...
ðeɪ hæd fɜːsthænd ɪkˈspɪərɪəns əv haʊ