požiadať

koho o čo ask sb for sth, (form.) request sth, (podať žiadosť) o čo apply for sth

Môžem vás o niečo požiadať?
May I ask you for something?
meɪ aɪ ɑːsk juː fə ˈsʌmθɪŋ?
Môžem vás požiadať o láskavosť?
Can I ask you a favour?
kən aɪ ɑːsk juː ə ˈfeɪvə?
Musíš o to požiadať.
You must ask for it.
juː mʌst ɑːsk fə ɪt
Požiadali ma, aby som pripravil...
I was asked to prepare...
aɪ wɒz ɑːskt tə prɪˈpεə
Požiadala o rozvod.
She filed for divorce.
ʃɪ faɪld fə dɪˈvɔːs
Požiadal ju o ruku.
He proposed (marriage) to her.
hɪ prəˈpəʊzd (ˈmærɪdʒ) tə hə
Na požiadanie vám zašleme...
We will send you on request...
wiː wɪl sεnd juː ɒn rɪˈkwεst