povoliť

1(dovoliť) komu čo permit, allow sb to do sth, let sb do sth

To nepovolím.
I won't allow it.
aɪ wəʊnt əˈlaʊ ɪt
Nie je to povolené.
It is not allowed.
ɪt ɪz nɒt əˈlaʊd
Kto to povolil?
Who authorized that?
huː ˈɔːθəˌraɪzd ðæt?
Povolili mi jednu návštevu.
I was permitted one visit.
aɪ wɒz pəˈmɪtɪd wʌn ˈvɪzɪt

2(uvoľniť) čo loosen sth, (sval, stisk ap.) slacken, relax sth

Povolil som skrutky.
I loosened the screws.
aɪ ˈluːsnd ðə skruːz
Tie dvere nepovolia. (ani sa nepohnú)
The door won't budge.
ðə dɔː wəʊnt bʌdʒ
Dvere nakoniec povolili. (dali sa otvoriť)
The door finally gave way.
ðə dɔː ˈfaɪnəlɪ geɪv weɪ
Povoľte spojku.
Engage the clutch., Release the clutch.
ɪnˈgeɪdʒ ðə klʌtʃˌ rɪˈliːs ðə klʌtʃ
Povoľte ručnú brzdu.
Release the handbrake.
rɪˈliːs ðə ˈhændˌbreɪk
Musela si povoliť opasok.
She had to loosen her belt.
ʃɪ hæd tə ˈluːsn hə bεlt
Povolili v úsilí.
They slackened their efforts.
ðeɪ ˈslækənd ðεə ˈεfəts
Povolili mu nervy.
He snapped., He lost his nerve(s).
hɪ snæptˌ hɪ lɒst hɪz nɜːv(εs)
povoliť uzdu/opraty čomu
loosen the reins of sth, unbridle sth
ˈluːsn ðə reɪnzˌ ʌnˈbraɪdl