povedať

say sth, (oznámiť niekomu) tell sb sth

Aby som pravdu povedal...
To tell the truth..., Frankly..., To be honest...
tə tεl ðə truːθˌ ˈfræŋklɪˌ tə biː ˈɒnɪst
Povedal by som, že áno.
I'd say so., I'd assume so.
aɪd seɪ səʊˌ aɪd əˈsjuːm səʊ
Nepovedal by som. (myslím, že nie)
I wouldn't say so.
aɪ ˈwʊdnt seɪ səʊ
Povedzme, že...
Let's say that...
lεts seɪ ðæt
Ťažko povedať.
(It's) hard to say.
(ɪts) hɑːd tə seɪ
Neviem, ako to povedať.
I don't know how to put it/this.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə pʊt ɪt/ðɪs
Čo môžem na to povedať?
Well, what can I say to that?
wεlˌ wɒt kən aɪ seɪ tə ðæt?
Čo tým chceš povedať?
What are you trying to say?, What do you mean (by that)?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə seɪ?ˌ wɒt dʊ juː miːn (baɪ ðæt)?
Povedz mu, nech prestane.
Tell him to stop.
tεl hɪm tə stɒp
Môžete mi povedať...?
Can you tell me...?
kən juː tεl miː?
Povedal som si...
I said to myself...
aɪ sεd tə maɪˈsεlf
Kto vám to povedal?
Who told you this?
huː təʊld juː ðɪs?
Človek by povedal, že...
One would say that...
wʌn wʊd seɪ ðæt
To sa povie!, Poviem to na teba!
I'm telling!
aɪm ˈtεlɪŋ!
To sa ľahko povie.
It is easier said than done.
ɪt ɪz ˈiːzɪə sεd ðæn dʌn
No, úprimne povedané...
Well, frankly speaking...
wεlˌ ˈfræŋklɪ ˈspiːkɪŋ
To by som o ňom nikdy nepovedal.
I never thought that of him.
aɪ ˈnεvə θɔːt ðæt əv hɪm
Môžete k tomu niečo povedať?
Can you comment on that?
kən juː ˈkɒmεnt ɒn ðæt?
Tebe sa to povie.
It is easy for you to speak like this.
ɪt ɪz ˈiːzɪ fə juː tə spiːk laɪk ðɪs
Jedna pani povedala... (tomu neverím)
Don't believe everything people say.
dəʊnt bɪˈliːv ˈεvrɪˌθɪŋ ˈpiːpl seɪ