potešenie

pleasure, (pôžitok) delight, (zábava ap.) enjoyment

nachádzať potešenie v čom, mať potešenie z čoho
take pleasure in sth, take delight in sth
teɪk ˈplεʒəˌ teɪk dɪˈlaɪt
len pre potešenie
just for pleasure
dʒʌst fə ˈplεʒə
Bude mi/Bolo by mi potešením...
I'll/I would be delighted to...
aɪl/aɪ wʊd biː dɪˈlaɪtɪd tə
S potešením vám oznamujem, že...
I am pleased to inform you that...
aɪ əm pliːzd tə ɪnˈfɔːm juː ðæt
Je mi potešením (spoznať vás).
It is a pleasure to meet you.
ɪt ɪz ə ˈplεʒə tə miːt juː
Bolo mi potešením.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Potešenie je na mojej strane.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn