postihnúť, postihovať

koho/čo affect sb/sth, (náhle) hit, strike

Ostrov postihlo zemetrasenie.
The island was affected by an earthquake.
ðiː ˈaɪlənd wɒz əˈfεktɪd baɪ ən ˈɜːθˌkweɪk
Táto choroba postihuje hlavne deti.
This disease affects mainly children.
ðɪs dɪˈziːz əˈfεkts ˈmeɪnlɪ ˈtʃɪldrən
Postihla ho ľahká mŕtvica.
He had a light stroke.
hɪ hæd ə laɪt strəʊk
Tieto priestupky sa budú postihovať.
These offences will be penalized.
ðiːz əˈfεnsɪz wɪl biː ˈpiːnəˌlaɪzd
oblasti najviac postihnuté záplavami
the areas worst affected by floods
ðiː ˈεərɪəs wɜːst əˈfεktɪd baɪ flʌdz
oblasť postihnutá chudobou
poverty-stricken area
ˈpɒvətɪˌstrɪkən ˈεərɪə