postaviť sa

stand up, (niekam) (come and) stand swh, (čeliť) komu/čomu face sb/sth

Postav sa bokom.
Stand aside.
stænd əˈsaɪd
Postavte sa do radu.
Join the queue/(AmE) line.
dʒɔɪn ðə kjuː/laɪn
Postavil sa čelom k...
He faced...
hɪ ˈfeɪst
Musíme sa im postaviť.
We must face them.
wiː mʌst feɪs ðəm
Postavte sa sem.
(Come and) stand here.
(kʌm ænd) stænd hɪə
Postavte sa tamto!
Stand over there!
stænd ˈəʊvə ðεə!
Postav sa! (vstaň)
Stand up!
stænd ʌp!
postaviť sa na vlastné nohy
stand on one's own feet
stænd ɒn əʊn fiːt