postaviť

build, (dať) put, (založiť) čo na čom base sth on sth

Postavil som to sám.
I built it myself.
aɪ bɪlt ɪt maɪˈsεlf
Môžeme tu postaviť stan?
Can we pitch a tent here?
kən wiː pɪtʃ ə tεnt hɪə?
Kam to mám postaviť?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
Postav (vodu) na kávu/čaj.
Put the kettle on.
pʊt ðə ˈkεtl ɒn
Postavili ma pred hotovú vec.
I was presented with a fait accompli.
aɪ wɒz prɪˈzεntɪd wɪθ ə fεt akɔ̃pli
Postavil si hlavu.
He dug his heels in., He wouldn't budge.
hɪ dʌg hɪz hiːlz ɪnˌ hɪ ˈwʊdnt bʌdʒ