pomaly

slow(ly), (pomalým tempom) tardily, (s opatrnosťou) easy

Hovorte, prosím, pomalšie.
Please, speak more slowly.
pliːzˌ spiːk mɔː ˈsləʊlɪ
Trochu pomalšie chápe.
He's a bit slow on the uptake.
hiːz ə bɪt sləʊ ɒn ðiː ˈʌpˌteɪk
Pekne pomaly. (zľahka)
Go easy!, Easy (does it)!
gəʊ ˈiːzɪ!ˌ ˈiːzɪ (dʌz ɪt)!
Už je pomaly čas ísť.
It is about time to go.
ɪt ɪz əˈbaʊt taɪm tə gəʊ
Pomaly začínam veriť, že...
I'm coming to believe that...
aɪm ˈkʌmɪŋ tə bɪˈliːv ðæt
Choď pomaly!
Drive slowly!
draɪv ˈsləʊlɪ!
Ponáhľaj sa pomaly.
More haste less speed., Haste makes waste.
mɔː heɪst lεs spiːdˌ heɪst meɪks weɪst
pomaly, ale isto
slowly but surely
ˈsləʊlɪ bət ˈʃʊəlɪ