položiť

čo kam put sth (down), (umiestniť) place, lay sth (down)

Položte slúchadlo. (telefónu)
Put down the receiver., Replace the receiver.
pʊt daʊn ðə rɪˈsiːvəˌ rɪˈpleɪs ðə rɪˈsiːvə
Kam to mám položiť?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
Položím vám otázku.
Let me ask you a question.
lεt miː ɑːsk juː ə ˈkwεstʃən
Položili sme koberec.
We laid the carpet.
wiː leɪd ðə ˈkɑːpɪt
Polož to!
Put it down!
pʊt ɪt daʊn!
Položil základy firmy.
He laid the foundations of the company.
hɪ leɪd ðə faʊnˈdeɪʃənz əv ðə ˈkʌmpənɪ
Položili život za...
They laid down their lives for...
ðeɪ leɪd daʊn ðεə laɪvz fə