pokojne

feel free, (neváhaj) don't hesitate to, (bez ťažkostí) (very) well

Pokojne! (pritakanie)
No problem!
nəʊ ˈprɒbləm!
Pokojne príď.
Feel free to come.
fiːl friː tə kʌm
Pokojne by sa to mohlo stať.
It could very well happen.
ɪt kʊd ˈvεrɪ wεl ˈhæpn
Pokojne by som si to mohol dovoliť.
I could well afford it.
aɪ kʊd wεl əˈfɔːd ɪt
Pokojne by to urobil.
He wouldn't hesitate to do it.
hɪ ˈwʊdnt ˈhεzɪˌteɪt tə dʊ ɪt
Pokojne to môže trvať rok.
It could easily take a year.
ɪt kʊd ˈiːzɪlɪ teɪk ə jɪə
Pokojne môžeme povedať, že...
It is safe to say that...
ɪt ɪz seɪf tə seɪ ðæt
Seď pokojne!
Sit still!
sɪt stɪl!