pokoj

rest, (nerušenosť) calm, peace

Je tu pokoj.
It's quiet here.
ɪts ˈkwaɪət hɪə
To chce pokoj. (buď pokojný)
Take it easy.
teɪk ɪt ˈiːzɪ
Zachovajte pokoj!
Stay calm!
steɪ kɑːm!
Len pokoj! (nerozčuľuj sa)
Cool it!, Keep your cool!
kuːl ɪt!ˌ kiːp jɔː kuːl!
Nechaj ma na pokoji!, Daj mi pokoj.
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Daj mi s tým pokoj. (prestaň otravovať)
Stop bothering me with it.
stɒp ˈbɒðərɪŋ miː wɪθ ɪt
Chcem mať svätý pokoj.
I want to be left alone.
aɪ wɒnt tə biː lεft əˈləʊn
rušenie nočného pokoja
disturbing the peace, noise disturbance
dɪˈstɜːbɪŋ ðə piːsˌ nɔɪz dɪˈstɜːbəns