pokaziť

čo spoil, ruin sth, (rozbiť) break

Pokazil si nám večer.
You spoilt our evening.
juː spɔɪlt aʊə ˈiːvnɪŋ
Pokazila si život.
She ruined her life.
ʃɪ ˈruːɪnd hə laɪf
Pokazil som si žalúdok.
I've upset my stomach.
aɪv ʌpˈsεt maɪ ˈstʌmək
Je to pokazené.
It's broken.
ɪts ˈbrəʊkən
Ty si to pokazil! (prístroj ap.)
You've broken it!
juːv ˈbrəʊkən ɪt!