podobný

čomu similar to sth, resembling sth, (vzájomne) alike to sth

Majú podobný vkus.
They have similar tastes.
ðeɪ hæv ˈsɪmɪlə teɪsts
Je ti veľmi podobný.
He looks very much like you.
hɪ lʊks ˈvεrɪ mʌtʃ laɪk juː
Sú si s matkou veľmi podobné.
She and her mother are very much alike.
ʃɪ ænd hə ˈmʌðə ɑː ˈvεrɪ mʌtʃ əˈlaɪk
Podobné poznámky si nechaj pre seba.
Keep such remarks to yourself.
kiːp sʌtʃ rɪˈmɑːks tə jɔːˈsεlf
... alebo niečo podobné.
... or something of this/the sort.
... ɔː ˈsʌmθɪŋ əv ðɪs/ðə sɔːt
nič podobné
nothing like that
ˈnʌθɪŋ laɪk ðæt
Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná.
Any resemblance to actual persons is purely coincidental.
ˈεnɪ rɪˈzεmbləns tə ˈæktʃʊəl ˈpɜːsnz ɪz ˈpjʊəlɪ kəʊˌɪnsɪˈdεntl
Máme podobnú povahu.
We have similar personalities.
wiː hæv ˈsɪmɪləˌpɜːsəˈnælɪtɪz