podľa

čoho according to, by sth, (na základe) on the basis of sth

Podľa mňa...
In my opinion/As I see it/If you ask me...
ɪn maɪ əˈpɪnjən/əz aɪ siː ɪt/ɪf juː ɑːsk miː
Podľa všetkého...
Apparently..., To/By/From all appearances...
əˈpærəntlɪˌ tə/baɪ/frɒm ɔːl əˈpɪərənsɪz
Podľa posledných správ...
According to the latest news...
əˈkɔːdɪŋ tə ðə ˈleɪtɪst njuːz
Podľa neoverených správ...
Reportedly/Allegedly...
rɪˈpɔːtɪdlɪ/əˈlεdʒɪdlɪ
Všetko ide podľa plánu.
Everything is going according to plan., Everything is going as planned.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ əˈkɔːdɪŋ tə plænˌ ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ əz ˈplænd
Podľa mojich výpočtov...
By my reckoning...
baɪ maɪ ˈrεkənɪŋ
Súdiac podľa jeho veku...
Judging by his age...
ˈdʒʌdʒɪŋ baɪ hɪz eɪdʒ
Podľa mojich hodiniek je šesť.
It is six by my watch.
ɪt ɪz sɪks baɪ maɪ wɒtʃ
To nie je práve podľa môjho gusta.
It's not my cup of tea/exactly to my liking.
ɪts nɒt maɪ kʌp əv tiː/ɪgˈzæktlɪ tə maɪ ˈlaɪkɪŋ
Bol pomenovaný podľa...
He was named after...
hɪ wɒz neɪmd ˈɑːftə
Roztrieď to podľa veľkosti.
Sort it according to size.
sɔːt ɪt əˈkɔːdɪŋ tə saɪz
Dosoľte podľa chuti.
Add salt to taste.
æd sɔːlt tə teɪst
Oblieka sa podľa poslednej módy.
She dresses in the latest fashion.
ʃɪ drεsɪz ɪn ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən
Mal by si sa podľa toho zariadiť.
You should act accordingly.
juː ʃʊd ækt əˈkɔːdɪŋlɪ
podľa abecedy
in alphabetical order, alphabetically
ɪnˌælfəˈbεtɪkl ˈɔːdəˌˌælfəˈbεtɪkəlɪ
podľa očakávania
as expected, expectably
əz ɪkˈspεktɪdˌ ɪkˈspεktəblɪ