podať

čo komu pass sb sth, sth to sb, (zložiť zhora) reach sth down, (úradne) file sth

Podali by ste mi soľ?
Would you pass me the salt?, Would you hand me the salt?
wʊd juː pɑːs miː ðə sɔːlt?ˌ wʊd juː hænd miː ðə sɔːlt?
Podaj mi to.
Pass it to me.
pɑːs ɪt tə miː
Podali sme si ruky. (potriasli)
We shook hands.
wiː ʃʊk hændz
Podáme sťažnosť.
We'll file a complaint.
wiːl faɪl ə kəmˈpleɪnt
Podala výpoveď. (v práci)
She handed in her notice.
ʃɪ hændɪd ɪn hə ˈnəʊtɪs
Podáme na neho žalobu.
We are going to press charges against him., We are going to file a suit against him.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə prεs tʃɑːdʒɪz əˈgεnst hɪmˌ wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə faɪl ə sjuːt əˈgεnst hɪm
Raňajky sa podávajú od 6. hodiny.
Breakfast is served from 6 a.m.
ˈbrεkfəst ɪz sɜːvd frɒm sɪksˌeɪˈεm
Podaj mi ruku! (pomôžem ti)
Give me your hand!
gɪv miː jɔː hænd!