podariť sa

čo succeed in doing sth, (zvládnuť) čo manage to do sth, (vyjsť) come off to do sth

Nepodarilo sa mi...
I failed to..., I didn't succeed to...
aɪ feɪld təˌ aɪ ˈdɪdnt səkˈsiːd tə
Podarilo sa? (hotovo?)
Did you make it?, Any luck?
dɪd juː meɪk ɪt?ˌ ˈεnɪ lʌk?
Podarilo sa? (vyšlo to?)
Did you make it?, Did you succeed?
dɪd juː meɪk ɪt?ˌ dɪd juː səkˈsiːd?
Podarilo sa mi tam dostať.
I managed to get there.
aɪ ˈmænɪdʒd tə gεt ðεə
Podarilo sa splniť cieľ.
The goal was achieved.
ðə gəʊl wɒz əˈtʃiːvd
Ak sa im to podarí...
If they pull it off...
ɪf ðeɪ pʊl ɪt ɒf
Podarilo sa to dokončiť.
It was successfully finished/completed.
ɪt wɒz səkˈsεsfəlɪ ˈfɪnɪʃt/kəmˈpliːtɪd
Nepodarilo sa mu to.
He didn't bring it off., He didn't pull it off.
hɪ ˈdɪdnt brɪŋ ɪt ɒfˌ hɪ ˈdɪdnt pʊl ɪt ɒf
To sa ti podarilo! (ironicky)
Now, you've done it!
naʊˌ juːv dʌn ɪt!
To sa ti podarilo! (o vtipe)
That's a Good one!
ðæts ə gʊd wʌn!
To sa vám podarilo! (dobrá práca)
Well done!, Good job!
wεl dʌn!ˌ gʊd dʒɒb!
Oslava sa naozaj podarila.
The celebration was a real success.
ðəˌselɪˈbreɪʃən wɒz ə ˈrɪəl səkˈsεs