počúvať

koho/čo listen to sb/sth, koho (tajne) eavesdrop on sb, (poslúchať) obey sb/sth

Počúvaš ma?
Are you listening to me?
ɑː juː ˈlɪsnɪŋ tə miː?
Počúvam.
I'm listening.
aɪm ˈlɪsnɪŋ
Počúvam. (som samé ucho)
I'm all ears.
aɪm ɔːl ɪəz
Počúvajte ma (dobre)!
Listen up!, Listen to me carefully., Listen to me (good)!
ˈlɪsn ʌp!ˌ ˈlɪsn tə miː ˈkεəfəlɪˌ ˈlɪsn tə miː (gʊd)!
Často počúvam rádio.
I listen to (the) radio quite often.
aɪ ˈlɪsn tə (ðə) ˈreɪdɪəʊ kwaɪt ˈɒftn
Akú hudbu počúvaš?
What kind of music do you listen to?
wɒt kaɪnd əv ˈmjuːzɪk dʊ juː ˈlɪsn tə?
Počúvni ma. (daj si poradiť)
Take my advice., Take my tip.
teɪk maɪ ədˈvaɪsˌ teɪk maɪ tɪp
Ona ma nepočúvne.
She won't listen to me.
ʃɪ wəʊnt ˈlɪsn tə miː
Mal by si počúvať rodičov.
You should listen to your parents.
juː ʃʊd ˈlɪsn tə jɔː ˈpεərənts
Pes počúva na slovo.
The dog is perfectly obedient.
ðə dɒg ɪz ˈpɜːfɪktlɪ əˈbiːdɪənt
počúvať koho/čo len na pol ucha
listen to sb/sth with half an ear
ˈlɪsn wɪθ hɑːf ən ɪə