počuť

koho/čo hear sb/sth, (dopočuť sa) o čom hear about/of sth

Počujete ma?
Can you hear me?
kən juː hɪə miː?
Nepočujem vás (dobre).
I can't hear you (well).
aɪ kɑːnt hɪə juː (wεl)
Nepočul som ťa (prichádzať).
I didn't hear you (come).
aɪ ˈdɪdnt hɪə juː (kʌm)
si počul o...?
Have you heard of...?
hæv juː hɜːd əv?
som o tom počul.
I've heard about it.
aɪv hɜːd əˈbaʊt ɪt
Počul som, že sa ženíš.
I hear you are getting married.
aɪ hɪə juː ɑː gεtɪŋ ˈmærɪd
To rád počujem.
I am glad to hear that.
aɪ əm glæd tə hɪə ðæt
To počujem prvýkrát.
It's the first time I hear this., That's news to me!
ɪts ðə fɜːst taɪm aɪ hɪə ðɪsˌ ðæts njuːz tə miː!
Zle počuje.
He is hard of hearing.
hɪ ɪz hɑːd əv ˈhɪərɪŋ
Rád by som počul váš názor.
I'd like to hear your opinion.
aɪd laɪk tə hɪə jɔː əˈpɪnjən
Vypočuj si toto.
Listen to this.
ˈlɪsn tə ðɪs
Počuj, čo to robíš?
Look, what are you doing?
lʊkˌ wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?