po

after, (o čase) past, (trvanie, opakovanie) for

Chodím tam po práci.
I go there after work.
aɪ gəʊ ðεə ˈɑːftə wɜːk
Po ceste domov som kúpil...
On the way home I bought...
ɒn ðə weɪ həʊm aɪ bɔːt
Jedno po druhom. (pekne poporiadku)
First things first.
fɜːst θɪŋz fɜːst
Jedno po druhom. (po jednom)
One after another.
wʌn ˈɑːftə əˈnʌðə
Až po vás.
You first., After you., Go ahead.
juː fɜːstˌ ˈɑːftə juːˌ gəʊ əˈhεd
Bolo už po polnoci.
It was past midnight.
ɪt wɒz pɑːst ˈmɪdˌnaɪt
Bude po jeho.
He will have (it) his way.
hɪ wɪl hæv (ɪt) hɪz weɪ
Choď/Skoč po neho.
Go (and) get him.
gəʊ (ænd) gεt hɪm
Urobím to po svojom.
I'll do it my way.
aɪl dʊ ɪt maɪ weɪ
Po lícach mu stekali slzy.
Tears were running down his cheeks.
tɪəz wɜː ˈrʌnɪŋ daʊn hɪz tʃiːks
Dostali (každý) po stovke.
They got one hundred each.
ðeɪ gɒt wʌn ˈhʌndrəd iːtʃ
Hovorím ti to už po tretí/desiaty raz!
I'm telling you for the third/tenth time!
aɪm ˈtεlɪŋ juː fə ðə θɜːd/tεnθ taɪm!
Hovoril som s ním po telefóne.
I talked to him on the phone.
aɪ tɔːkt tə hɪm ɒn ðə fəʊn
Môžeme to prebrať po telefóne.
We can discuss it over the phone.
wiː kən dɪˈskʌs ɪt ˈəʊvə ðə fəʊn
Skočil po hlave do...
He plunged headlong into...
hɪ plʌndʒd ˈhεdˌlɒŋ ˈɪntə
Musíš ísť hore/dole po schodoch.
You must go up/down the stairs.
juː mʌst gəʊ ʌp/daʊn ðə stεəz
Choďte po schodoch.
Take the stairs.
teɪk ðə stεəz
Chodili sme po obchodoch.
We went (a)round shops.
wiː wεnt (ə)raʊnd ʃɒps
Mám toho až po krk.
I'm fed up to the back teeth with it.
aɪm fεd ʌp tə ðə bæk tiːθ wɪθ ɪt
Choď si po svojom.
Go about your (own) business!
gəʊ əˈbaʊt jɔː (əʊn) ˈbɪznɪs!
Už je po snehu. (roztopil sa)
All the snow is gone.
ɔːl ðə snəʊ ɪz gɒn
Keby bolo po mojom...
If I had it my way...
ɪf aɪ hæd ɪt maɪ weɪ
Je (celá) po matke.
She takes after her mother.
ʃɪ teɪks ˈɑːftə hə ˈmʌðə
Zdedili sme dom po rodičoch.
We inherited our parents' house.
wiː ɪnˈhεrɪtɪd aʊə ˈpεərənts haʊs
Po čom sú tie hrušky?
How much are these pears?
haʊ mʌtʃ ɑː ðiːz pεəz?
Nehovorím po španielsky.
I don't speak Spanish.
aɪ dəʊnt spiːk ˈspænɪʃ
po celý rok
all year around, all year long
ɔːl jɪə əˈraʊndˌ ɔːl jɪə lɒŋ
(už) po celé stáročia
for centuries (now)
fə ˈsεntʃərɪz (naʊ)
po špičkách
on tiptoes
ɒn ˈtɪpˌtəʊz
po dobrom či po zlom
by fair means or foul, by hook or by crook
baɪ fεə miːnz ɔː faʊlˌ baɪ hʊk ɔː baɪ krʊk
po prvé/druhé
firstly/secondly
ˈfɜːstlɪ/ˈsεkəndlɪ