pliesť

knit, (z prútia ap.) weave, (zaťahovať) čo do čoho mix

Sama si pletie svetre.
She knits her own sweaters.
ʃɪ nɪts hə əʊn ˈswεtəz
Mňa do toho nepleť.
Leave me out of this.
liːv miː aʊt əv ðɪs
Čo to sem pletieš?
What does this have to do with it?
wɒt dʌz ðɪs hæv tə dʊ wɪθ ɪt?
Nepleť ma!
Stop confusing me!
stɒp kənˈfjuːzɪŋ miː!
Uplietol som si na seba bič.
I've made a rod for my own back.
aɪv meɪd ə rɒd fə maɪ əʊn bæk
Pletie si jednotlivé slovíčka.
He confuses individual words.
hɪ kənˈfjuːzɪzˌɪndɪˈvɪdjʊəl wɜːdz
Nepleťte si hardvér a softvér.
Don't confuse hardware with software.
dəʊnt kənˈfjuːz ˈhɑːdˌwεə wɪθ ˈsɒftˌwεə
Ľudia si ho často pletú s inými...
People often mix him up with other...
ˈpiːpl ˈɒftn mɪks hɪm ʌp wɪθ ˈʌðə
S niekým si ma musíte pliesť.
You must be confusing me with someone.
juː mʌst biː kənˈfjuːzɪŋ miː wɪθ ˈsʌmˌwʌn
pliesť si koho/čo s kým/čím
confuse, mix up sb/sth with sb/sth, mistake sth for sth
kənˈfjuːzˌ mɪks ʌpˌ mɪˈsteɪk