písať

write, be writing, (zapisovať si) put down

Ako sa to píše?
How is it spelled?
haʊ ɪz ɪt spεld?
Vieš písať na stroji/počítači?
Can you type(write)?
kən juː taɪp(raɪt)?
Čo to píšeš?
What are you writing?
wɒt ɑː juː ˈraɪtɪŋ?
Píšem si (to).
I'm putting it down., I'm writing it down.
aɪm ˈpʌtɪŋ ɪt daʊnˌ aɪm ˈraɪtɪŋ ɪt daʊn
V liste sa píše, že...
The letter reads that...
ðə ˈlεtə riːdz ðæt
V novinách sa písalo o...
The newspapers brought reports about...
ðə ˈnjuːzˌpeɪpəz brɔːt rɪˈpɔːts əˈbaʊt
Píšte veľkými písmenami/paličkovým písmom.
Write in capital letters/block capitals.
raɪt ɪn ˈkæpɪtl ˈlεtəz/blɒk ˈkæpɪtlz
Píšem si s...
I correspond with..., I exchange letters with...
aɪˌkɒrɪˈspɒnd wɪθˌ aɪ ɪksˈtʃeɪndʒ ˈlεtəz wɪθ
Písal mi o tom.
He wrote me about it.
hɪ rəʊt miː əˈbaʊt ɪt
To si píš! (isto)
You bet!
juː bεt!