pichnúť

prick, (prstom ap.) jab, (injekciou) inject sth

Pichol ma do oka!
He poked me in the eye!
hɪ pəʊkt miː ɪn ðiː aɪ!
Sestrička mi pichla injekciu.
The nurse gave me a jab.
ðə nɜːs geɪv miː ə dʒæb
pichnúť si (drogu)
inject osf with a drug
ɪnˈdʒεkt wɪθ ə drʌg
pichnúť do osieho hniezda
stir up a hornet's nest
stɜː ʌp ə ˈhɔːnɪts nεst