patriť

komu, kam belong to sb, swh, (miestne) go swh, (radiť sa) ku komu/čomu rank

Komu to patrí?
Who does it belong to?, Whose is it?
huː dʌz ɪt bɪˈlɒŋ tə?ˌ huːz ɪz ɪt?
Patrí mu to tu.
He owns this place.
hɪ əʊnz ðɪs pleɪs
Dom, ktorý patrí jeho rodine...
A house belonging to his family...
ə haʊs bɪˈlɒŋɪŋ tə hɪz ˈfæmɪlɪ
Oni patria k sebe.
They belong together.
ðeɪ bɪˈlɒŋ təˈgεðə
Kam to patrí?
Where does this go?
wεə dʌz ðɪs gəʊ?
Kam patrí tá stolička?
Where does the chair go to?
wεə dʌz ðə tʃεə gəʊ tə?
To sem nepatrí. (téma ap.)
That's beside the point.
ðæts bɪˈsaɪd ðə pɔɪnt
Patrí medzi najlepších.
He ranks among the best.
hɪ ræŋks əˈmʌŋ ðə bεst
Pizza patrí medzi moje obľúbené jedlá.
Pizza is one of my favourite meals.
ˈpiːtsə ɪz wʌn əv maɪ ˈfeɪvrɪt miːlz
Medzi jeho koníčky patrí snowboarding.
His hobbies include snowboarding.
hɪz ˈhɒbɪz ɪnˈkluːd ˈsnəʊˌbɔːdɪŋ
narážka nepatrila tebe.
That hint wasn't aimed at you.
ðæt hɪnt ˈwɒznt ˈeɪmd æt juː
Patrí ti to! (dobre ti tak)
It serves you right!
ɪt sɜːvz juː raɪt!
Patrí do starého železa.
He's good for the scrap heap.
hiːz gʊd fə ðə skræp hiːp
Dostal, čo mu patrí!
He got the treatment.
hɪ gɒt ðə ˈtriːtmənt