pamätať (si)

čo remember sth, na koho/čo recollect sb/sth, bear/keep sb/sth in mind

Nepamätám sa.
I don't remember.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə
Pamätáte sa na mňa?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Ak si dobre pamätám...
If I remember right..., If I remember correctly ...
ɪf aɪ rɪˈmεmbə raɪtˌ ɪf aɪ rɪˈmεmbə kəˈrεktlɪ
Pamätaj na moje slová.
Remember my words., Mark my words.
rɪˈmεmbə maɪ wɜːdzˌ mɑːk maɪ wɜːdz
Pamätajte, že...
Remember that..., Keep in mind that...
rɪˈmεmbə ðætˌ kiːp ɪn maɪnd ðæt