oznámiť

komu čo (verejne) announce, (ohlásiť) report sth to sb, (dať vedieť) let sb know

Oznámil mi, že...
He informed me that...
hɪ ɪnˈfɔːmd miː ðæt
Oznámim mu to.
I will inform him.
aɪ wɪl ɪnˈfɔːm hɪm
Oznámte to na polícii.
Report it to the police.
rɪˈpɔːt ɪt tə ðə pəˈliːs
Oznámili nám to písomne.
We were notified in writing about that.
wiː wɜː ˈnəʊtɪˌfaɪd ɪn ˈraɪtɪŋ əˈbaʊt ðæt
Porota oznámila rozsudok.
The jury returned the verdict.
ðə ˈdʒʊərɪ rɪˈtɜːnd ðə ˈvɜːdɪkt