overiť

čo verify, check (out), (úradne) certify sth

Už som si to overil.
I have checked that.
aɪ hæv tʃεkt ðæt
Overte si, či/že...
Verify whether..., Check whether...
ˈvεrɪˌfaɪ ˈwεðəˌ tʃεk ˈwεðə
Dajte si to overiť u notára.
Have it certified by a notary (public).
hæv ɪt ˈsɜːtɪˌfaɪd baɪ ə ˈnəʊtərɪ (ˈpʌblɪk)
overiť výsledok/teóriu
verify the result/theory
ˈvεrɪˌfaɪ ðə rɪˈzʌlt/ˈθɪərɪ
notársky overený
notarially certified, certified by a notary
nəʊˈtεərɪəlɪ ˈsɜːtɪˌfaɪdˌ ˈsɜːtɪˌfaɪd baɪ ə ˈnəʊtərɪ