otvorený

open

Obchod je otvorený celú noc/24 hodín denne.
The shop is open all-night/round the clock.
ðə ʃɒp ɪz ˈəʊpn ɔːlnaɪt/raʊnd ðə klɒk
Zízal s otvorenými ústami.
He was staring open-mouthed.
hɪ wɒz stεərɪŋˌəʊpnˈmaʊðd
Došlo k otvorenej výmene názorov.
There was a frank/an open exchange of views.
ðεə wɒz ə fræŋk/ən ˈəʊpn ɪksˈtʃeɪndʒ əv vjuːz
Privítali nás s otvorenou náručou.
They welcomed us with open arms.
ðeɪ ˈwεlkəmd əs wɪθ ˈəʊpn ɑːmz
Maj oči otvorené. (dávaj pozor)
Keep your eyes open.
kiːp jɔː aɪz ˈəʊpn
deň otvorených dverí
open day, (AmE) open house
ˈəʊpn deɪˌ ˈəʊpn haʊs