ostrý

sharp, (špicatý) pointed, (štipľavý) hot

Potrebujem ostrejší nôž.
I need a sharper knife.
aɪ niːd ə ˈʃɑːpə naɪf
Tá omáčka je na mňa veľmi ostrá.
The sauce is too hot for me.
ðə sɔːs ɪz tuː hɒt fə miː
Dáte si pivo alebo niečo ostrejšie?
Would you like beer or something stronger?
wʊd juː laɪk bɪə ɔː ˈsʌmθɪŋ strɒŋə?
Má ostrý zrak.
He has sharp sight., He's sharp-sighted.
hɪ hæz ʃɑːp saɪtˌ hiːzˌʃɑːpˈsaɪtɪd
ostrý sluch
acute/keen hearing
əˈkjuːt/kiːn ˈhɪərɪŋ
ostrý uhol
acute angle
əˈkjuːt ˈæŋgl
ostrá zatáčka
sharp bend, dogleg
ʃɑːp bεndˌ ˈdɒgˌlεg
ostrý náboj
live cartridge
laɪv ˈkɑːtrɪdʒ
ostrý zvuk
sharp/piercing sound
ʃɑːp/ˈpɪəsɪŋ saʊnd
ostrá výčitka
sharp rebuke
ʃɑːp rɪˈbjuːk
ostrá bolesť
sharp pain
ʃɑːp peɪn
ostrý obraz
sharp image, clear picture
ʃɑːp ˈɪmɪdʒˌ klɪə ˈpɪktʃə
ostrým tempom
at a brisk pace, at a hot pace
æt ə brɪsk peɪsˌ æt ə hɒt peɪs
ostrý ako britva
razor-sharp, as sharp as a razor
ˈreɪzəʃɑːpˌ əz ʃɑːp əz ə ˈreɪzə