opakovať

čo po kom repeat, (form.) reiterate sth after sb

Opakujte po mne.
Repeat after me.
rɪˈpiːt ˈɑːftə miː
Nebudem to opakovať.
I'm not going to repeat it.
aɪm nɒt ˈgəʊɪŋ tə rɪˈpiːt ɪt
Musí opakovať skúšku.
He must (BrE) resit/(AmE) retake the exam.
hɪ mʌst riːˈsɪt/riːˈteɪk ðiː ɪgˈzæm
Budú ten seriál opakovať. (v televízii)
They'll repeat the series., They'll rerun the series.
ðeɪl rɪˈpiːt ðə ˈsɪəriːzˌ ðeɪl riːˈrʌn ðə ˈsɪəriːz
Opakovať! (zvolanie divákov)
Encore!
ˈɒŋkɔː!
Musím si opakovať na skúšku.
I have to revise for the exam.
aɪ hæv tə rɪˈvaɪz fə ðiː ɪgˈzæm
Musel opakovať tretí ročník.
He had to repeat the third grade.
hɪ hæd tə rɪˈpiːt ðə θɜːd greɪd
Už sa to nebude opakovať.
It won't happen again., This is never to happen again.
ɪt wəʊnt ˈhæpn əˈgεnˌ ðɪs ɪz ˈnεvə tə ˈhæpn əˈgεn
Dejiny sa opakujú.
History repeats itself.
ˈhɪstrɪ rɪˈpiːts ɪtˈsεlf
Opakuješ sa. (hovoríš to isté)
You are repeating yourself.
juː ɑː rɪˈpiːtɪŋ jɔːˈsεlf
opakovať čo ako papagáj
repeat sth parrot-fashion
rɪˈpiːt ˈpærətˌfæʃən