ohľad

regard, respect, (uváženie) consideration

Bez ohľadu na...
Regardless of..., Irrespective of...
rɪˈgɑːdlɪs əvˌˌɪrɪˈspεktɪv əv
V mnohých ohľadoch/každom ohľade...
In many respects/every respect...
ɪn ˈmεnɪ rɪˈspεkts/ˈεvrɪ rɪˈspεkt
Bez ohľadu na to, ako dlho to potrvá...
No matter how long it lasts...
nəʊ ˈmætə haʊ lɒŋ ɪt lɑːsts
Mal by si brať ohľad na... (vziať do úvahy)
You should consider ..., You should take into consideration ...
juː ʃʊd kənˈsɪdəˌ juː ʃʊd teɪk ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃən
Ohľady idú bokom.
The gloves are off.
ðə glʌvz ɑː ɒf
Na mňa nemusíš brať ohľad.
There is no need for you to have (any) regard for me.
ðεə ɪz nəʊ niːd fə juː tə hæv (ˈεnɪ) rɪˈgɑːd fə miː