odtrhnúť (sa)

tear off/away, (ovocie zo stromu) pluck, pick sth

Odtrhol sa mi gombík.
My button came off.
maɪ ˈbʌtn keɪm ɒf
Pes sa odtrhol.
The dog broke loose.
ðə dɒg brəʊk luːs
Mína mu odtrhla nohu.
A landmine blew his leg off.
ə ˈlændˌmaɪn bluː hɪz lεg ɒf
Ja ti hlavu neodtrhnem.
I won't bite your head off.
aɪ wəʊnt baɪt jɔː hεd ɒf
Podaj mu prst a odtrhne ti ruku.
Give him an inch and he will take a mile.
gɪv hɪm ən ɪntʃ ænd hɪ wɪl teɪk ə maɪl