odpustiť

komu čo forgive sb (for) sth, excuse sb for sth, (v spoločenských frázach) pardon sb

Odpustíš mi to?
Will you forgive me?
wɪl juː fəˈgɪv miː?
Nikdy si to neodpustím.
I will never, ever forgive myself.
aɪ wɪl ˈnεvəˌ ˈεvə fəˈgɪv maɪˈsεlf
Odpusťte, že to tak hovorím...
Pardon me for saying so...
ˈpɑːdn miː fə ˈseɪɪŋ səʊ
To si si mohol odpustiť.
There was no need for you to do/say it.
ðεə wɒz nəʊ niːd fə juː tə dʊ/seɪ ɪt
Neodpustil si poznámku.
He couldn't help commenting.
hɪ ˈkʊdnt hεlp ˈkɒmεntɪŋ
Učiteľ nám odpustil domácu úlohu.
The teacher let us off our homework.
ðə ˈtiːtʃə lεt əs ɒf aʊə ˈhəʊmˌwɜːk