odporučiť

koho/čo komu recommend, (form.) commend sb/sth to sb

Čo by ste mi odporučili/mi odporúčate?
What would/do you recommend?
wɒt wʊd/dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
To neodporúčam.
I don't recommend that., I discourage that.
aɪ dəʊntˌrεkəˈmεnd ðætˌ aɪ dɪsˈkʌrɪdʒ ðæt
Odporučil mi, aby som vám zavolal.
He recommended me to call you.
hɪˌrεkəˈmεndɪd miː tə kɔːl juː
Odporúča sa...
It is recommended to...
ɪt ɪzˌrεkəˈmεndɪd tə
na odporúčanie koho
on sb's recommendation
ɒnˌrεkəmεnˈdeɪʃən