odkázať

1(v dedičstve) čo komu leave, (form.) bequeath, will sth to sb

Odkázal celý majetok synovi.
He bequeathed his whole property to his son.
hɪ bɪˈkwiːðd hɪz həʊl ˈprɒpətɪ tə hɪz sʌn
Odkázal mi dom.
He bequeathed his house to me.
hɪ bɪˈkwiːðd hɪz haʊs tə miː
byť odkázaný na koho/čo
depend on sb/sth, be thrown back on sb/sth
dɪˈpεndˌ biː θrəʊn bæk

2(poslať odkaz) čo komu pass sth on to sb, (povedať) tell

Odkáž mu, že...
Tell him that...
tεl hɪm ðæt
Chcete mu niečo odkázať?
Would you like to leave a message for him?
wʊd juː laɪk tə liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
Môžete to odkázať ostatným?
Can you spread the word?
kən juː sprεd ðə wɜːd?
Ja mu/im to odkážem.
I'll tell him/them.
aɪl tεl hɪm/ðəm
Mám vám odkázať, že...
I'm supposed to tell you that...
aɪm səˈpəʊzd tə tεl juː ðæt
Mám mu niečo odkázať?
Can I take a message for him?
kən aɪ teɪk ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?