očakávať

koho/čo (form.) await, (predpokladať) expect, anticipate sb/sth

vás očakáva.
He is awaiting you., He is expecting you.
hɪ ɪz əˈweɪtɪŋ juːˌ hɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ juː
To som očakával.
I expected that.
aɪ ɪkˈspεktɪd ðæt
Očakávam vaše ospravedlnenie.
I await your apology.
aɪ əˈweɪt jɔː əˈpɒlədʒɪ
Očakáva sa od vás, že prídete.
You are expected to come.
juː ɑː ɪkˈspεktɪd tə kʌm
Ako sa očakávalo...
As (was) expected...
əz (wɒz) ɪkˈspεktɪd